Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 11 Даваа гараг

Өргөдөл, гомдол авах

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2014 ОНЫ III УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2014.10.02

“Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг шуурхай болгохтой холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2007 оны 08 дугаар албан даалгаврыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Тогтоолын дагуу иргэдээс мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар болон амаар, бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг аль болох хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газар

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

Д/Д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

 

Мягмар

1500-1800

 

Пүрэв

1000-1300

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАРЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

 

Нэр

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

Ч.ПУНЦАГ

Даваа гариг

1400-1500 цагт

Лхагва гариг

1000-1300 цагт

 

Дээрхи хуваарийн дагуу аймгийн Засаг дарга, орлогч дарга иргэдтэй биечлэн уулзаж, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг өгч, бусад өдрүүдэд Тамгын газрын дарга, Хэлтсийн дарга нар иргэдийг хүлээн авч уулзаж өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж хэвшлээ.

2014 оны III улиралд аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт иргэдээс 24 өргөдөл ирүүлснээс 22 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч, 2 өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ажил хүссэн 5 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн хариуг биечлэн өгч ажлын байр гарсан албан байгууллагад санал болгохоор нөөцийн бүртгэлд бүртгэн авсан. Тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн 7 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн нийт 600000 төгрөгний мөнгөн тусламжийг үзүүлж, газрын тухай 5, тусгай зөвшөөрөл хүссэн 1, гэр олгож өгөхийг хүссэн 1, бусад 5 өргөдөлийг хүлээн авсан байна.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэдээс 213 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 180 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариу өгч, 8 өргөдөл хугацаа болоогүй хүлээгдэж, 7 өргөдөл хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж, 18 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа нь болоогүй хүлээгдэж байна.

Нийт аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн өргөдлийн 29,1 хувь нь тусламж хүссэн, 20,8 хувь нь ажил хүссэн, 20,8 хувь газрын тухай, 2,3 хувь нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн, гэр олгохыг хүссэн 2,3 хувь, 20,8 хувь нь бусад асуудлаар тус тус ирүүлсэн байна.

2014 оны III улиралд аймгийн Засаг дарга, Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 91,6 хувь, нутгийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 84,5 хувьтай байна.

Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ тухай бүр дүгнэлт хийж, хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж биелэлтийг тооцон ажиллаж  байна.

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

34

29

 

 

5

85.2%

II улирал

43

35

-

-

8

81%

III улирал

24

22

-

-

2

91,6%

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

429

314

3

-

115

73.1%

II улирал

1187

1038

31

0

118

87.4%

III улирал

213

180

8

7

18

84,5%

III улиралын дүн

237

202

8

7

20

88,05%

 

2014 онд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж

                                  ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт /хэлбэрээр/                                                                                                                                                                                              

                              №

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

34

31

 

 

 

3

 

II улирал

43

35

0

0

0

8

0

III улирал

24

20

0

0

0

4

0

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

429

359

0

0

0

70

0

II улирал

1187

810

7

0

45

287

38

III улирал

158

66

0

0

45

85

3

III улиралын дүн

182

86

0

0

45

89

3

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга                                         

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

29,1 хувь нь тусламж хүссэн,

20,8 хувь нь ажил хүссэн

20,8 хувь газрын тухай

2,3 хувь нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн

гэр олгохыг хүссэн 2,3 хувь

20,8 хувь нь бусад

 

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

34,7 хувь нь ажил хүссэн,

31,5 хувь нь газрын тухай

9,5 хувь нь иргэний бүртгэл,

8,0 хувь нь тусламжийн    

8,3 хувь нь нийгмийн халамж үйлчилгээний,

3,1 хувь нь газарын тухай,

4,5 хувь нь бусад

 

ТАНИЛЦАЖ ХЯНАСАН:  

ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА                                              Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

 

            ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ БОЛОВСРУУЛСАН:

            ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Н.ЯДАМЦОО

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2014 ОНЫ II УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2014.07.02

“Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг шуурхай болгохтой холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2007 оны 08 дугаар албан даалгаврыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Тогтоолын дагуу иргэдээс мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар болон амаар, бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг аль болох хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газар

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

Д/Д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

 

Мягмар

1500-1800

 

Пүрэв

1000-1300

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ НАРЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

 

Нэр

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

Ч.ПУНЦАГ

Даваа гариг

1400-1500 цагт

Лхагва гариг

1000-1300 цагт

Б.НЯМДОРЖ

Мягмар гариг

1000-1300 цагт

Баасан гариг

1000-1300 цагт

 

Дээрхи хуваарийн дагуу аймгийн Засаг дарга, орлогч дарга иргэдтэй биечлэн уулзаж, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг өгч, бусад өдрүүдэд Тамгын газрын дарга, Хэлтсийн дарга нар иргэдийг хүлээн авч уулзаж өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж хэвшлээ.

2014 оны II улиралд аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт иргэдээс 43 өргөдөл ирүүлснээс 35 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч, 8 өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ажил хүссэн 6 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн хариуг биечлэн өгч ажлын байр гарсан албан байгууллагад санал болгохоор нөөцийн бүртгэлд бүртгэн авсан.

Тусламж хүсч амаар болон бичгээр өргөдөл ирүүлсэн 10 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн нийт 1795000 төгрөгний мөнгөн тусламжийг үзүүлж, газар эзэмших 7, гэр олгохыг хүссэн 3, тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2, зээлд хамруулах тухай 3,  бусад 4 өргөдөлийг хүлээн авсан байна.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэдээс 1187 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 1038 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариу өгч, 118 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа нь болоогүй хүлээгдэж байна.

Нийт аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн өргөдлийн 23,2 хувь нь тусламж хүссэн, 13,9 хувь нь ажил хүссэн, 16,2 хувь газар эзэмших маргааны тухай, 6,9 хувь нь гэр хүссэн, 6,9 зээлд хамрагдах тухай, 4,6 хувь нь зээлд хамруулах тухай тус тус ирүүлсэн байна.

2014 оны II улиралд аймгийн Засаг дарга, Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 81.3 хувь, нутгийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 87.4 хувьтай байна.

Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ тухай бүр дүгнэлт хийж, хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж биелэлтийг тооцон ажиллаж  байна.

Хавсралт 1

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

43

35

-

-

8

81%

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

1187

1038

31

0

118

87.447%

НИЙТ ДҮН

1174

1024

31

0

126

84.1%

 

 

2014 онд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж

                            ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт /хэлбэрээр/                                                                                                                                                                                    Хавсралт 2

                             

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

43

35

0

0

0

8

0

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

1187

810

7

0

45

287

38

ДҮН

1230

845

7

0

45

295

38

 

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга

                                                                                                                   Хавсралт 3

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

23,2 хувь нь тусламж хүссэн,

13,9 хувь нь ажил хүссэн,

16,2 хувь газар эзэмших маргааны тухай,

6,9 хувь нь гэр хүссэн,

6,9 зээлд хамрагдах тухай,

4,6 хувь нь зээлд хамруулах тухай

 

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

35,7 хувь нь Нийгмийн даатгал,

30,5 хувь нь иргэний бүртгэл, мэдээлэлийн

18,5 хувь нь халамж үйлчилгээний тухай,

7,3 хувь нь хөдөө аж ахуйн тухай,

3,1 хувь нь газарын тухай,

4,5 хувь нь бусад

 

ТАНИЛЦАЖ ХЯНАСАН:  

ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА                                              Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

 

            ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ БОЛОВСРУУЛСАН:

            ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Н.ЯДАМЦОО

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

 “Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг шуурхай болгохтой холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2007 оны 08 дугаар албан даалгаврыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Тогтоолын дагуу иргэдээс мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар болон амаар, бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг аль болох хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газар

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

Д/Д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

 

Мягмар

1500-1800

 

Пүрэв

1000-1300

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

Д/Д

Хүлээн авах өдрүүд

Цагийн хуваарь

 

Даваа

1500-1800

 

Баасан

1000-1300

 

Дээрхи хуваарийн дагуу аймгийн Засаг дарга, орлогч дарга иргэдтэй биечлэн уулзаж, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэн хариуг өгч, бусад өдрүүдэд Тамгын газрын дарга, Хэлтсийн дарга нар иргэдийг хүлээн авч уулзаж өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

2013 онд аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт иргэдээс 223 өргөдөл ирүүлснээс 116 өргөдөлийг амаар, 107  өргөдлийг бичгээр гаргасаны хүлээн авч шийдвэрлэж хугацаанд нь хариу хүргүүлсэн 194, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 29 өргөдөл хүлээгдэж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2013 онд тусламж хүссэн 20 өргөдөлийг хүлээн авч шийдвэрлэн аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас 1100000 /нэг сая нэг зуун мянга/ төгрөгийн тусламж, ажил хүссэн 38 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн хариуг биечлэн өгч ажлын байр гарсан албан байгууллагад санал болгохоор нөөцөд бүртгэж,  Газар эзэмших 7, гэрэл цахилгаанд холбуулах тухай 3, маргааныг шийдвэрлүүлэхийг хүссэн 4, тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2,  бусад 33 иргэний өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэж хариуг хугацаанд нь өгч 9 өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байна.

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах ажлыг эрчимжүүлж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд, Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд болон “Мерси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. “Иргэний танхим”-аар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  иргэдийн дунд тулгамдаж буй асуудлууд болон байгууллага албан тушаалтанд хандсан өргөдөл гомдлыг амаар хүлээн авах  7046-1111 дугаарын утас ажиллуулж  иргэдээс 116 санал хүсэлт ирснийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж санал хүсэлтийг 100% шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэдээс 2013 онд 5895 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 4802 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариу өгч, шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлсэн 364 өргөдөл, 373 гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа нь болоогүй хүлээгдэж, 2 өргөдөл хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.

2013 онд аймгийн Засаг дарга, Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 95,9 хувь, нутгийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 89,5 хувьтай байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын өргөдөлийн сүүлийн 3 жилийн байдлаар:

Өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ тухай бүр дүгнэлт хийж, хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж биелэлтийг тооцон ажиллаж  байна.

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ

 

Аймаг, сумууд

Хүлээж авсан өргөдөл гомдлын мэдээ

Үүнээс

Шийдвэрлэж хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлсэн

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй өргөдөл

Хугацаа хэтрүүлсэн өргөдөл

Төрийн дээд байгууллагаас шилжиж ирсэн өргөдөл

 Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Амаар

Бичгээр

Мэдээллийн хэрэгсэлээр

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

27

12

15

-

25

-

2

-

-

25

II улирал

55

30

25

-

49

-

6

-

-

49

III улирал

48

18

30

-

40

-

8

-

-

40

IV улирал

93

56

37

-

84

-

9

-

-

84

ДҮН

223

116

107

0

214

0

9

0

0

214

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

I улирал

567

92

475

0

541

0

26

0

0

541

II улирал

1682

253

1429

0

1348

280

54

0

0

1628

III улирал

529

139

390

0

326

31

172

0

0

357

IV улирал

3117

443

2651

23

2587

164

364

2

0

2751

ДҮН

5895

927

4945

23

4802

475

364

2

0

5277

НЭГДСЭН ДҮН

6118

1043

5052

23

4996

475

373

2

0

5471